Titulinis
PARAMA ŠEIMAI
IŠMOKOS
Vaikų išlaikymo fondo išmokos

Vaikų išlaikymo fondo išmokos

Vaikų išlaikymo fondas (toliau - VIF) Lietuvos Respublikoje įsteigtas 2008 m. sausio 1 d. VIF sudaro valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, negaunantiems teismo sprendimu viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (motinos).

Šiuo metu galiojančiame Civiliniame kodekse sąvoka „alimentai“ pakeista sąvoka „išlaikymas“.

Šios dvi sąvokos reiškia tą patį, šnekamojoje kalboje vis dar vartojama senoji sąvoka „alimentai“, o teisinėje kalboje tas pats reiškinys vadinamas išlaikymu.

Išlaikymas (alimentai) yra vieno iš tėvų skiriamos lėšos savo nepilnamečiui, o kai kuriais atvejais pilnamečiui vaikui išlaikyti. Dažniausiai išlaikymas (alimentai) priteisiami, kai vaiko tėvai išsiskyrę, tačiau išlaikymą galima prisiteisti ir tais atvejais, kai tėvai tebėra susituokę.

Pažymėtina, kad pinigai, gauti kaip išlaikymas (alimentai) turi būti skiriami išimtinai vaiko poreikiams tenkinti.

Vaikų išlaikymo fondą administruoja Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondų administracija).

2008-2009 metais gauta 25540 prašymų išmokai iš VIF gauti, iš jų - 17970 prašymų gauta 2008 metais, 7570 prašymų – 2009 metais. Aktyvų asmenų kreipimąsi 2008 metais (ypač I ketvirtį) sąlygojo Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostata, jog išmokos skiriamos nuo kreipimosi į Fondų administraciją dienos.2009 metais Fondų administracija priėmė 17479 sprendimus dėl išmokų iš VIF mokėjimo, sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, pakeitimo ir kt. 2009 metais išmokas iš VIF gavo 19388 vaikai. Vidutinis metinis išmokų gavėjų skaičius - 20506.

Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta yra nežinoma, informacija apie Fondų administracijos sprendimą mokėti išmokas ir pasekmes skolininkui paskelbiama „Valstybės žiniose“. Per 2009 metus leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbti 9 skolininkų sąrašai (iš viso – 1915 skolininkai).

Kas turi teisę kreiptis?

Teisę kreiptis į Fondų administraciją išmokoms iš VIF gauti turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.

Kas turi teisę į VIF išmoką?

Teisę gauti išmoką iš VIF turi vaikas, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

 

Ką reikėtų žinoti prieš kreipiantis į VIF?

Visų pirma, norint kreiptis į Fondų administraciją dėl išmokų gavimo iš VIF, pareiškėjas turi būti prisiteisęs išlaikymą vaikui, o jo negaunantys – kreiptis į antstolį, kuris turi išieškoti iš skolininko priteistą išlaikymą vaikui. Kai skolos neišieško ir antstoliai, kreipiamasi į VIF.

Kreiptis į VIF galima tiesiogiai arba siunčiant dokumentus paštu, registruotu laišku.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti išmoką iš VIF:

 1.  Prašymą išmokai iš VIF gauti (originalą). (Kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas. Prašymo formą galima rasti www.socmin.lt puslapyje).
 2. Pareiškėjo paso arba asmens tapatybės kortelės patvirtintą kopiją;
 3. Vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją;
 4. Seniūnijos išduotą pažymą apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (originalą arba patvirtintą kopiją);
 5. Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo) (originalą).
 • Jeigu kreipiasi vaikų globėjas (rūpintojas), papildomi turi pateikti Teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).
 • Kreipiantis dėl pilnamečio neįgalaus vaiko, papildomai reikia pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės).

Primename. Iš VIF mokama ne didesnė kaip 1,5 MGL (šiuo metu tai - 195 Lt) dydžio išmoka vienam vaikui per mėnesį. Konkretus išmokos dydis apskaičiuojamas Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nustatyta tvarka.

Ką reikia žinoti pareiškėjui?

Skolininko nemokamas išlaikymas vaikui ir dėl to susidariusi skola iki kreipimosi į Fondų administraciją dienos iš VIF – nekompensuojama.

Skolininkas informuojamas apie tai, kad valstybė perima skolininko pareigą mokėti lėšas vaikui išlaikyti ir įstatymų nustatytais būdais sieks iš skolininko išsireikalauti iš VIF išmokėtas sumas ir 5 procentus metinių palūkanų, skaičiuojant nuo išmokėtų sumų iki jų visiško išieškojimo iš skolininko.

VIF išmokos apskaičiuojamos nuo kreipimosi dienos. Kreipimosi dėl išmokos iš VIF diena laikoma ta diena, kurią Fondų administracija gavo ir užregistravo prašymą. Kai prašymas siunčiamas paštu, kreipimosi diena dėl išmokos iš VIF laikoma vietos pašto spaude pažymėta prašymo išsiuntimo diena.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

 • Pateikiamos nepatvirtintos dokumentų kopijos.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį - visas siunčiamas kopijas: paso ar tapatybės kortelės, vaiko gimimo liudijimo - būtina patvirtinti. Kopijas tvirtina seniūnas arba notaras.

P.S. Seniūnas kopijas tvirtina nemokamai. (Seniūnijos - arčiausiai gyventojų esanti savivaldybės administracijos grandis).

Jeigu pareiškėjai pateikė neteisingai užpildytus arba ne visus dokumentus, VIF darbuotojai informuoja apie tai ir paprašo per 1 mėn. atsiųsti tinkamus arba papildomus dokumentus.

Visas prašymų formas galima rasti www.socmin.lt puslapyje, tiesiogiai atvykus į Fondų administraciją ar atsiuntus užklausą elektroniniu paštu info@gvifa.lt. Visas prašymų formas taip pat galite gauti savivaldybių socialinės paramos ir rūpybos skyriuose.

Jeigu iškilo kokių klausimų dėl dokumentų pateikimo, konsultuokitės telefonu: (8 5) 272 8081, (8 5) 279 6076, (8 5) 279 6327  arba teiraukitės siųsdami užklausas, pranešimus elektroniniu paštu į info@gvifa.lt. Fondų administracijos darbuotojai visada suteiks išsamią informaciją bei pakonsultuos kaip teisingai pildyti dokumentus.

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

Iki kokio amžiaus mokama išmoka iš VIF?

Išmokos iš VIF skiriamos iki vaiko pilnametystės (18 metų), taip pat vyresniam nei 18 metų asmeniui, jeigu jam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas. Vaikui sulaukus 18 metų, išmokos mokėjimas iš VIF yra nutraukiamas.

 

Ar prasidėjus naujiems metams, pareiškėjas, gaunantis išmokas iš VIF, turi pateikti prašymą pakartotinai?

Jeigu pareiškėjas ir toliau negauna viso arba dalies teismo sprendimu nustatyto išlaikymo vaikui bei neatsirado aplinkybių, turinčių įtakos išmokos dydžiui, pakartotinai (metų pradžioje) teikti prašymą išmokai iš VIF gauti - nereikia.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti norint atnaujinti išmokos gavimą iš VIF?

Jeigu pareiškėjas nori atnaujinti išmokos gavimą iš VIF ir kreipiasi pakartotinai, jis turi pateikti prašymą išmokai iš VIF gauti ir antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą. (Antstolio pažyma patvirtina, kad vaikas negauna viso ar dalies jam nustatyto išlaikymo).

 

Kas yra 1 MGL?

1 MGL (Minimalaus gyvenimo lygis) = 130 Litų.

Šiuo metu visos socialinės išmokos skaičiuojamas ne MGL, o BSI (Bazinė socialinė išmoka) dydžiu, kuris taip pat lygus 130 Litų.

 

Nemažai klausimų sulaukiama dėl priteistos sumos vaikui išlaikyti indeksavimo.

Kas yra indeksavimas? Kas jį turi atlikti? Kaip jį pasiskaičiuoti pačiam?

Indeksavimas – periodinių išmokų perskaičiavimas, siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas.

2008 m. liepos 9 d. yra priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 684 "Dėl periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 82-3263), kuriame nurodyta:

 • Periodinė išmoka dauginama iš vartotojų kainų indekso ir dalijama iš 100, gautas dydis apvalinamas pagal skaičių apvalinimo taisykles: 49 ir mažiau centų atmetama, o 50 ir daugiau centų apvalinama iki lito (5 punktas);
 • Neindeksuojamos tos periodinės išmokos, kurios paskirtos arba padidintos per paskutinius 6 mėnesius (7 punktas);
 • Periodines išmokas indeksuoja teismo sprendimą, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, vykdantis antstolis. Kai priteistas išlaikymas ar atlyginama žala išieškoma darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų  pajamų, indeksavimą privalo atlikti išskaitas darantis asmuo (8 punktas);
 • Skolininkas, mokantis periodines išmokas savo noru, privalo pats indeksuoti periodines išmokas. Jeigu skolininkas nevykdo pareigos indeksuoti periodines išmokas, teismo sprendimas, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui (9 punktas);

Pagal aukščiau minėtą nutarimą, vartotojų kainų indeksas (VKI) sudarė:

Vartotojų kainų indekso lentelė

Gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

VKI

2007 m.

108,1

2008 m.

108,5

2009 m.

101,3

 

Tėvai, kurie teikia išlaikymą savo vaikams teiraujasi, kaip jiems elgtis, jeigu teismo sprendimu yra priteista mokėti po 1 MGL (130 litų), o vaiko motina reikalauja mokėti po 153 litus, kadangi ji priteistą sumą indeksavo pas antstolį?

Fondų administracija informuoja, kad tokiu atveju, vaiko tėvas turi mokėti jau indeksuotą sumą.

 

Kas laukia tų tėvų, kurie nemoka išlaikymo savo vaikams?

Fondų administracija informuoja, kad tie tėvai, kurie neteikia išlaikymo savo vaikams - tampa valstybės skolininkais, o susidariusios skolos bus išieškomos iki visiško jų padengimo. Be to, Fondų administracija turi teisę iš skolininkų išieškoti VIF išmokėtas sumas su 5 procentais metinių palūkanų be senaties termino.

Pastebima, kad skolininkai nenori būti skolingi ir patys pradeda geranoriškai mokėti alimentus bei grąžinti skolas valstybei. Fondų administracija taip pat kviečia skolininkus savo noru grąžinti skolas valstybei, pervedant susidariusią skolą į banko sąskaitą LT 297300 0101 0791 1840. Prieš tai, be abejo, skolininkai turėtų kreiptis į VIF ir susižinoti skolos dydį. 

 

Vaikų išlaikymo fondo adresas:

Vaikų išlaikymo fondo administracija
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Rinktinės g. 48A, LT-09318 Vilnius

 • Tel. (8 5) 272 8081, (8 5) 279 6076, (8 5) 279 6327
 • Faksas (8 5) 265 3984,
 • El. paštas info@vif.lt

Detalesnę informaciją apie VIF galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje www.socmin.lt    --->   Šeima ir vaikai     --->  Vaikų išlaikymo fondas.

 

 

Informaciją parengė VIF Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Lukošaitienė

 

Informacijos šaltinis: Mūsų šeima
Informacija atnaujinta: 2010 m. Balandžio 14 d.